Úloha 2

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

dva balóny, šnúra, PET fľaša (príp. sklenená fľaša), piesok, drevené špajdle, korková zátka (prípadne štipec na bielizeň)

Postup:

V druhej úlohe budú žiaci zisťovať, či hmotnosť balónov bude rovnaká/odlišná v závislosti od teploty. Tzn., či sa ich hmotnosť bude meniť s teplotou vzduchu. Učiteľ predloží žiakom pracovné listy, v ktorých je obrázok s rovnoramennými váhami a rovnako nafúknutými balónmi. Úlohou žiakov bude vytvoriť predpoklady o tom, či sa hmotnosť balónov zmení so zmenou teploty. Po ich zapísaní učiteľ so žiakmi prediskutuje a vedie žiakov k odôvodneniu ich predpokladov (podloženie vedomosťou/vlastnou skúsenosťou, napr. myslím si, že teplý vzduch je „ľahší“, lebo aj vo veľkom balóne, v ktorom sa lieta, sa používa horák na ohrievanie).

Po diskusii ich vyzve, aby navrhli spôsob overenia ich predpokladov, resp. spôsob, ako by mohli vzduch v balónoch ohriať a ochladiť. Jeden balón môžu umiestiť napr. na slnečný parapet alebo pod stolovú lampu (nie príliš blízko, aby balón nepraskol), prípadne na radiátor a druhý na pár minút napr. do chladničky. Pred samotnou realizáciou overenia je však potrebné, aby žiaci preskúmali hmotnosť balónov pred ich ovplyvňovaním. Oba balóny by mali rovnakú hmotnosť, t. j. rovnoramenné váhy by mali byť v rovnováhe. To docielime tak, že pred ovplyvňovaním teploty v  balónoch váhu upravíme tak, aby bola v rovnováhe (spolu so zavesením balónov). Keďže teplý vzduch stúpa hore (jeho hustota je menšia ako hustota studeného vzduchu okolo neho), tak balón s teplým vzduchom bude „ľahší“ ako balón so studeným vzduchom.