3.2.1 Teplota

Úloha 2

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

pracovné listy, farbičky

Postup:

Na základe štúdia rôznych predpovedí počasia by mali žiaci identifikovať základné meteorologické prvky, medzi ktoré patrí teplota vzduchu, oblačnosť, tlak vzduchu a jeho vlhkosť, smer a rýchlosť vetra.

Táto úloha sa zameriava na preskúmanie teploty vzduchu. Učiteľ na začiatku diskutuje so žiakmi o  teplote vzduchu – či sa dá zmerať, a  ak áno ako, či sa mení počas dňa, od čoho podľa nich závisí, či je počas roka rovnaká, či je rovnaká počas dňa všade vo svete a pod. Ďalej diskusiu smeruje k spôsobu merania a „čítania“ teploty z teplomeru, diskutuje o rôznych druhoch teplomeru – aké poznajú, ako ich používajú, kde bývajú umiestnené (vonku, vnútri) a pod. Pred samotným meraním teploty v priebehu dňa (Úloha C) bude úlohou žiakov ,,čítať” rôzne hodnoty z  teplomerov (Úloha A) a  naopak, zaznačiť rôzne hodnoty do teplomerov (Úloha B)

Obrázok 65: Teplota vzduchu

V Úlohe A sú znázornené obrázky teplomerov. Každý z nich zobrazuje inú hodnotu teploty. Úlohou žiakov bude pod každý teplomer zapísať tú hodnotu, ktorú zobrazuje konkrétny teplomer. Po zapísaní číselnej hodnoty pri každom teplomere by žiaci mali určiť ten teplomer, ktorý podľa nich znázorňuje najvyššiu teplotu a naopak, najnižšiu teplotu. Ak by mali žiaci problém s čítaním stupnice, učiteľ ju môže zjednodušiť tak, že hodnota na teplomere bude znázornená nie v desiatkach, ale päťkách.

V Úlohe B majú žiaci k dispozícií obrázky teplomerov, v ktorých nie je znázornená žiadna teplota. Pod nimi sa nachádza číselná hodnota. Úlohou žiakov bude túto hodnotu zakresliť do stupnice teplomera.

Tieto úlohy (A,B) sa zameriavajú na rozvoj spôsobilosti merať, konkrétne ide o kvantitatívne meranie (zaznačenie hodnoty skúmanej premennej) s využitím meradla. I keď pri počiatočnom rozvoji spôsobilosti merať sú žiaci vedení najskôr k  porovnávaniu, zaznamenaniu frekvencie, poradia a  vytváraniu vlastných meradiel, v  tomto prípade by bola výroba teplomeru pre žiakov značne komplikovaná.