Úloha 1

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

noviny s predpoveďou počasia, internet

Postup:

Túto úlohu môže učiteľ začať so žiakmi diskusiou o počasí a jeho predpovedi. So žiakmi diskutuje o tom, čo je počasie, čo ho podľa nich ovplyvňuje a či je možné ho predpovedať. Následne bude úlohou žiakov na ďalšiu hodinu priniesť predpoveď počasia na ďalší deň (napr. výstrižok z  novín, prípadne im učiteľ poskytne výstrižky z  novín s  predpoveďou počasia, ktoré si vopred pripraví).

Úlohou žiakov bude na základe skúmania a  porovnávania rôznych predpovedí počasia zistiť, čo všetko je súčasťou predpovedí počasia (teplota vzduchu, morí, rýchlosť vetra, oblačnosť a pod.). Učiteľ upriamuje pozornosť žiakov aj na rôzne značky súvisiace s predpoveďou počasia (napr. značka slnečno, oblačno atď.). Následne môžu žiaci porovnať značky súvisiace s  počasím v  predpovediach z  rôznych zdrojov (internet, rôzne časopisy atď.). Úlohou žiakov bude zistiť, či sa značky odlišujú, alebo sú rovnaké, prípadne podobné.

Na konci aktivity poskytne učiteľ žiakom predpovede počasia z rôzneho obdobia/prostredia a úlohou žiakov bude odprezentovať ich predpoveď počasia. Týmto spôsobom sú žiaci vedení k ,,čítaniu” predpovede počasia.