Úloha 8

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

nádoby rôzneho tvaru, odmerka (odmerný valec)

Postup:

Cieľom tejto úlohy bude preskúmať, čo sa deje s vodou v nádobe, keď ju vystavíme slnečnému žiareniu. Učiteľ môže začať aktivitu tým, že zabudol vodu v pohári na balkóne. Na druhý deň našiel už len prázdny pohár. So žiakmi diskutuje, čo sa s vodou mohlo stať a či majú aj oni podobnú skúsenosť (napr. kaluže po daždi, voda v detskom bazéne na záhrade a pod.). Pri diskusii sa dopracujú k pojmu vyparovanie.

Následne sa ich spýta, či si myslia, že je dôležité, v akej nádobe sa voda nachádza – poháre rôzneho tvaru, pričom sú všetky z rovnakého materiálu, je v nich rovnaký objem vody a sú umiestnené na rovnakom mieste. Žiaci si svoje predpoklady zapíšu do pracovných listov. Opäť s nimi vedie diskusiu o ich predpokladoch, pričom od nich žiada aj zdôvodnenie. V ďalšom kroku vyzve žiakov, aby navrhli, ako si môžu svoje predpoklady overiť. Návrh viac-menej vyplýva zo zadania úlohy. Učiteľ pri návrhu žiakov vedie k tomu, aby naplánovali objektívny postup, t. j. aby si uvedomili, že je dôležité zachovať rovnaké podmienky pre všetky skúmané nádoby – rovnaké množstvo vody a rovnaké umiestnenie.

Do plastových/sklenených nádob vlejú rovnaké množstvo vody (cca 2 dcl). Hladinu vody v pohároch zaznačia čiernou fixkou. Následne nádoby umiestnia na rovnaké miesto, napr. na parapet. Poháre sledujú v priebehu 5 – 7 dní. Posledný deň pomocou odmerky odmerajú množstvo zostatkovej vody a porovnajú s pôvodným množstvom vody. Žiaci tak zistia, že rýchlosť vyparovania vody závisí od veľkosti obsahu povrchu hladiny, t. j. čím bude povrch väčší, tým rýchlejšie bude vyparovanie prebiehať.

Na konci aktivity sa môže učiteľ spýtať žiakov, či a  ako je možné zabrániť vyparovaniu. Žiaci svoje návrhy zapíšu/zakreslia. Následne s nimi učiteľ ich návrhy prediskutuje. Ak je to možné, návrhy zrealizujú. Žiaci môžu navrhnúť napríklad to, že nádoby môžeme prikryť, čím zabránime „úniku“ vodnej pary.