Úloha 6

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

5 rovnakých zaváraninových pohárov s viečkom, 5 teplomerov, plastelína, stopky, farebný papier (okrem bielej a čiernej farby – rovnaký druh), lepidlo (prípadne si každá skupina pripraví 1 – 2 ks pohárov, ktoré budú vzájomne porovnávať)

Postup:

V tejto úlohe môže nadviazať na Úlohu 4. Avšak teraz budú žiaci skúmať pôsobenie rôznych farieb na teplotu v nádobách. Farbu nádoby si môžu zvoliť ľubovoľnú (okrem bielej a čiernej; počet 3 – 5).

Jednotlivé farby a ich vplyv na teplotu v nádobách budú zaznamenávať a porovnávať. Podľa zvolených farieb si žiaci vyfarbia poháre v  pracovnom liste, ktoré potom usporiadajú od tých, ktoré sa podľa nich budú ohrievať najviac (označia 5) až po tie, ktoré najmenej (označia 1). Po vytvorení predpokladov ich učiteľ s nimi prediskutuje. Všíma si, či sa žiaci odvolávajú aj na zistenia z predošlej úlohy.

Po diskusii si pripravia poháre, ktoré obalia farebným papierom podľa farby, ktorú si zvolili. Aj v tomto prípade učiteľ upozorňuje žiakov na to, aby použili rovnaké poháre (materiál, tvar) a rovnaký druh farebného papiera (líšia sa len vo farbe). Tiež by ich mal upozorniť na to, aby použili len 1 vrstvu papiera, nie viac. Na vrch umiestnia viečko z plastelíny, do ktorého umiestnia teplomer. Poháre dajú na rovnaké miesto – najlepšie tam, kde priamo dopadá slnečné svetlo. Následne svoje predpoklady overia.

Žiaci by mali teplotu zaznamenávať v určitom časovom intervale (napr. každú minútu), až dovtedy, kým sa teplota neustáli. Každý žiak v skupine môže zaznamenávať zmenu teploty jedného pohára. Svoje zistenia zapíšu a porovnajú s predpokladmi.

V závere usporiadajú farby od „najteplejších po najchladnejšie“, t. j. od tých, ktoré absorbujú najviac energie až po tie, ktoré najviac odrážajú energiu zo slnečného žiarenia.