Úloha 9

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

kladka z predošlej úlohy, kladka s väčším kolesom, vedro s nákladom

Postup:

V predchádzajúcej úlohe žiaci zistili, že použitím voľnej kladky je možné znižovať námahu na vytiahnutie nákladu do výšky. Deviata úloha rieši novú výskumnú otázku: Závisí veľkosť sily, akou zdvíhame náklad pomocou voľnej kladky od toho, aké veľké koleso na kladke použijeme?nbsp;Žiaci formulujú predpoklady a následne ich overia konštruovaním dvoch kladiek s použitím rôzne veľkých kolies. Vzhľadom na to, že v predchádzajúcej úlohe zistili, že pevnou kladkou sa vynakladaná sila neznižuje, je potrebné skonštruovať voľné kladky. Tiež je dôležité diskutovať so žiakmi o tom, čo a ako je potrebné merať a tiež mať dopredu premyslené, kedy bude možné predpoklady potvrdiť. T. j. aké výsledky je potrebné získať, aby sme mohli potvrdiť, resp. nepotvrdiť rozdiel v sile, ktorú je potrebné vynaložiť na vyťahovanie toho istého nákladu pomocou voľných kladiek s nerovnako veľkým kolesom. 

Záver zo skúmania formulujú v podobe odpovede na výskumnú otázku. Pri realizácii overovania je dôležité upozorniť žiakov na to, aby dbali na rovnaké konštantné podmienky overovania (pracovali s  premennými skúmanej situácie korektne), t. j. aby používali rovnaký špagát, rovnako hladké povrchy kladiek, rovnako veľké náklady a podobne, aby prípadný rozdiel medzi dvoma kladkami spôsobený len veľkosťou použitých kolies na kladkách skutočne zistili. Cit pre prácu s premennými sa uvedenými aktivitami na prvom stupni základnej školy len rozvíja, preto je často potrebné usmernenie učiteľa v tom, aby si žiaci dávali pozor na stanovovanie podmienok porovnávania.