Úloha 14

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

katapult z predošlej úlohy

Postup:

Učiteľ vedie žiakov k tomu, aby si všimli katapult na obrázku v Úlohe 14. Na obrázku je znázornené určité nastavenie katapultu a aj to, kam guľa po spustení katapultu dopadne. Úlohou žiakov je diskutovať o tom, ako je potrebné zmeniť nastavenie katapultu, aby guľa dopadla bližšie (cieľ 1) alebo ďalej (cieľ 2). Na katapulte môžeme v  princípe meniť dve veci. Prvou je to, ako veľmi natiahneme katapult smerom dolu (páka) a druhou je to, ako veľmi pritiahneme lano, ktoré drží rameno s guľou. Učiteľ diskutuje so žiakmi o tom, čo sami identifikovali. Z diskusie vyplynú predpoklady, keďže žiaci len predpokladajú, že po určitom navrhnutom zásahu guľa padne do cieľa. Ich nasledujúcou úlohou je zistiť, či to, ako premýšľajú o nastavovaní katapultu, je v súlade s tým, ako sa katapult skutočne správa.

Aby sme riešenie úlohy prepojili s  rozvojom kľúčovej prírodovednej predstavy, vhodné je so žiakmi diskutovať aj o  tom, ako pôsobí gravitačná sila a  ako je potrebné na guľu pôsobiť, aby guľa spadla tam, kam chcú. Prakticky je možné overovanie realizovať tak, že žiaci najskôr vyskúšajú, do akej vzdialenosti sa im podarí vystreliť polystyrénovú guľu ich katapultom a  potom si od tejto vzdialenosti urobia dva ciele, jeden bližšie a  jeden ďalej a skúšajú nastaviť katapult tak, aby sa do cieľov trafili..