Úloha 25

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

doska, drevený kváder, pravítko (meter), plastelína, drsnejšia látka (napr. flís, brúsny papier)

Postup:

V ďalšej úlohe žiaci skúmajú, či veľkosť trecej sily, ktorá pôsobí proti pohybu predmetu po podložke závisí od kvality (vlastností) povrchu. Túto súvislosť skúmali v Úlohe 19 pomocou merania vzdialenosti, z ktorej magnet pritiahne spinku ležiacu na rôznych povrchoch, preto je možné túto úlohu vnímať ako overenie výsledku získaného riešením 19. úlohy. Ak žiaci nerealizovali Úlohu 19, výskumná otázka má pre nich induktívny charakter, t. j. cieľom je identifikovať (nie potvrdiť), či vzťah medzi týmito dvoma premenným existuje a ak áno, aký má charakter (aké vlastnosti povrchu spôsobujú zmenšenie a aké zväčšenie trenia). 

Na overenie predpokladov žiaci používajú rovnaký postup, ako v dvoch predchádzajúcich úlohách. Na skúmanie používajú drevený kváder kĺžuci sa po drevenej doske. V prvej situácii nechajú kváder skĺznuť po doske, v druhej situácii dosku pokryjú drsnejšou látkou (napríklad flísom, brúsnym papierom a pod.) a v tretej situácii nalepia tento materiál nielen na podložku, po ktorej sa kváder šmýka, ale aj na tú plochu kvádra, ktorou je položený na podložke. Pre každú situáciu opakujú meranie trikrát, aby sa vyhli prípadným chybám v meraní a na základe získaných dát vyvodzujú záver.