Úloha 18

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

magnet, rôzne veľké spinky

Postup:

V nasledujúcich úlohách (18 – 23) budú žiaci skúmať treciu silu, jej zvyšovanie a znižovanie a to tak, aby si uvedomili, že niekedy trenie potrebujeme zvyšovať a inokedy znižovať.

Učiteľ môže nadviazať na výsledky zo 16. úlohy. Tam žiaci zistili, že ak sa dva predmety trú o seba väčšou plochou, vzniká väčšia trecia sila, ktorá spomaľuje pohyb predmetu. Učiteľ tento výsledok pripomenie a  navrhne, aby si to vyskúšali. Môže prezentovať výskumný zámer tým, že uvažoval nad týmto zistením a tak by platilo, že väčší predmet sa trie o podložku väčšou plochou, dokonca je ťažší, a tak tlačí na plochu viac, a preto si myslí, že je ťažšie taký predmet rozhýbať. Takýmto uvažovaním dáva žiakom príklad v  tom, ako je možné identifikovať otázky na ďalšie skúmanie. Vysvetlí, že navrhol skúmanie, v ktorom budú priťahovať magnetom spinku na spisy, pričom budú porovnávať, či magnet pritiahne väčšiu spinku neskôr (z menšej vzdialenosti) ako malú spinku, keďže predpokladá, že väčšia spinka sa bude trieť o papier viac a bude naň aj viac tlačiť. Pre žiakov má táto úloha deduktívny charakter, lebo ich úlohou je overiť platnosť podsunutého vysvetlenia, tézy.

Žiaci si preto netvoria predpoklady, len realizujú meranie tak, ako ho navrhol učiteľ. Ten istý magnet približujú k spinke, ktorá je uložená presne na mieste, kde je nakreslená. Keď sa spinka pohne smerom k  magnetu, vyznačia, z  akej vzdialenosti sa pritiahla. To isté meranie zrealizujú trikrát pre malú spinku a  trikrát pre veľkú spinku (pracovný list je formulovaný tak, že ich k tomu navádza). Dáta žiak získa v grafickej podobe, preto je jednoduché zhodnotiť, či sa väčšia spinka pritiahla z tej istej vzdialenosti ako menšia alebo z menšej. Žiaci následne formulujú záver, v ktorom (na základe toho, aké výsledky získali) sa vyjadrujú k potvrdeniu, resp. nepotvrdeniu tézy.