Úloha 11

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

prak, polystyrénová guľa, meradlo z predošlej úlohy, pravítko

Postup:

Kým v predchádzajúcich troch úlohách žiaci skúmali to, ako ovplyvňuje dopad predmetu na zem smer jeho vystrelenia, v tejto úlohe budú žiaci meniť silu, ktorou predmet vystrelia a sledovať, aký to bude mať efekt na vzdialenosť dopadu predmetu. Najskôr učiteľ diskutuje so žiakmi o tom, čo už zistili, ako je potrebné hádzať (ktorým smerom) guľou, aby sa dostala čo najďalej. Žiaci by sa mali odvolávať na získané dáta z  predchádzajúcich úloh a uviesť, ktorým smerom treba guľu hodiť. Následne učiteľ žiakov vyzve, či by vedeli iným spôsobom zabezpečiť, aby guľa doletela ešte ďalej. Žiaci môžu navrhovať rôzne spôsoby, o ktorých s nimi učiteľ diskutuje. Potom sústredí ich pozornosť na to, že je možné zväčšiť silu, akou je predmet vystrelený. Navrhne, aby skúšali gumu na praku naťahovať do rôznej dĺžky a sledovať, ako to ovplyvní dopad predmetu. Dôležité je však zabezpečiť, aby vždy strieľali guľu rovnakým smerom, buď vodorovne, alebo v uhle, ktorého rovnakú veľkosť zabezpečia meraním pomocou jednoduchého meradla z  predchádzajúcej úlohy. Zámerom úlohy je, aby žiaci získali výsledky v podobe čísel a učili sa tak postupne vyvodzovať výsledky z nameraných hodnôt. 

Žiaci zrealizujú 4 merania s  rôzne natiahnutou gumou na praku. Vždy odmerajú dĺžku náťahu (dĺžka gumy, keď je prak natiahnutý) a to, akú vzdialenosť preletel vystrelený predmet. Pre zjednodušenie skúmania je vhodné mať prak pevne upevnený, napríklad v zemi. Ľahšie sa kontroluje uhol vystrelenia, ktorý musí byť vždy rovnaký (na čo neustále učiteľ pri meraní žiakov upozorňuje), keďže v predchádzajúcej úlohe žiaci zistili, že vzdialenosť dopadu predmetu závisí od toho, ako šikmo predmet strieľame. 

Pri realizácii meraní je vhodné, ak idú od najmenšieho natiahnutia praku po najväčšie, prípadne naopak, aby tak vedeli výsledky ľahšie vyhodnotiť. Ak budú výsledky v tabuľke rozhádzané, ťažšie sa bude formulovať zovšeobecňujúci záver. Na toto učiteľ upozorní, lebo to patrí k rozvoju spôsobilosti vedeckej práce v rámci systematizácie dát potrebných na tvorbu interpretačného úsudku. 

Zo získaných dát vytvoria žiaci záver, v ktorom skonštatujú, či závisí vzdialenosť dopadu predmetu od sily, ktorou predmet vystrelíme. Veľmi dôležité je, aby žiaci svoj záver opodstatnili nameranými dátami.