Úloha 28

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

silomer, závažie, nádoba s vodou

Postup:

Učiteľ pripomenie, že si spolu preskúmali rôzne situácie, v ktorých je možné tým istým predmetom niekedy hýbať pomerne ťažko a inokedy ľahko (niekedy sa teda zdá ťažší ako inokedy). Pýta sa žiakov na takéto situácie, buď vyplývajúce z predchádzajúceho skúmania, alebo z ich predchádzajúcej skúsenosti. Diskusiu vedie k situácii, s ktorou má pravdepodobne väčšina žiakov skúsenosť, a to je zdvíhanie predmetov pod hladinou vody a nad hladinou vody. Túto situáciu predstaví ako jednu z tých, kedy sa ten istý predmet raz zdá ľahší a inokedy ťažší. Navrhne, aby si to lepšie preskúmali a zistili, či je predmet skutočne vo vode ľahší. 

V tejto úlohe žiaci postup nenavrhujú, je už daný, a to zámerne, aby sa žiaci oboznámili s prácou so silomerom, ktorú neskôr využijú pri skúmaní fungovania jednoduchých strojov. Vhodné je, ak pred realizáciou samotnej úlohy učiteľ žiakom silomer ukáže. Nemusí vysvetľovať, ako funguje, keďže jeho používanie je pomerne intuitívne. Aby si bol istý, že žiaci porozumeli tomu, ako sa používa, požiada ich, aby sa pokúsili vysvetliť, ako by tento nástroj použili na zisťovanie toho, či sú predmety vo vode ľahšie ako mimo vody. Následne žiakom poskytne nádoby s vodou a žiaci zisťujú, či predmet (závažie) spôsobí rovnako veľké natiahnutie pružiny v silomere, keď je predmet vo vode, ako keď je nad hladinou. Po realizácii pozorovania si vyhodnotia, čo zistili.

Výsledok skúmania je východiskom k  tvorbe predpokladov o tom, ako sa bude ten istý predmet správať v  iných tekutinách, napríklad v  slanej vode alebo v  oleji. Učiteľ preto vedie žiakov k tomu, aby si do tabuľky v Úlohe 25 zaznamenali hodnotu na silomere v situácii, keď je predmet pod hladinou a keď je predmet nad hladinou. Na základe toho, čo zistili a  tiež na základe pozorovania slanej vody a  oleja sa pokúsia vytvoriť zdôvodnený predpoklad o tom, či bude hodnota na silomere po ponorení predmetu do slanej vody (oleja) menšia, väčšia alebo rovnaká v porovnaní so situáciou, keď je predmet ponorený vo vode. Následne zrealizujú meranie a na základe získaných výsledkov formulujú záver zo skúmania.