Úloha 19

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

spinka, magnet, papier, flís, plastelína (príp. vlastné návrhy povrchov)

Postup:

Cieľom úlohy je zistiť, že veľkosť trecej sily, ktorá pôsobí proti pohybu predmetov po podložke závisí od toho, aký majú predmet a podložka, po ktorej sa predmet pohybuje, povrch. Postup merania je rovnaký ako v predchádzajúcej úlohe. Princíp spočíva v tom, že magnet pritiahne spinku z menšej vzdialenosti, ak sa nachádza na povrchu, ktorý spôsobuje väčšie trenie. T. j. na rozhýbanie predmetu je potrebné naň pôsobiť väčšou silou. 

Žiaci najskôr uložia spinku na papier a  zistia, z  akej vzdialenosti bude magnetom pritiahnutá. Ako v prechádzajúcej úlohe, aj tu je potrebné magnet k spinke približovať vždy rovnakou stranou (buď severným, alebo južným pólom magnetu), aby sme získali porovnateľné výsledky. Meranie opakujú trikrát, aby mohli vylúčiť prípadnú chybu v meraní. Potom uložia spinku na flís a meranie zopakujú. Tretie meranie realizujú so spinkou uloženou na tenkej vrstvičke plastelíny. Skúmané povrchy môžu zameniť za iné, podľa vlastného výberu. Zaujímavé výsledky môžu získať napríklad pozorovaním priťahovania spinky uloženej na jemnom posype piesku na papieri alebo uloženej na slamkách.Zo skúmania vytvoria záver o  tom, kedy vzniká väčšie trenie, t. j. kedy je potrebné na rozhýbanie predmetu uloženého na podložke použiť väčšiu silu a kedy naopak, menšiu. Žiaci porovnávajú povrchy, po ktorých sa spinka hýbala ťažšie s tými, po ktorých sa hýbala ľahšie. Na základe odpozorovaných podobností a  rozdielov sa pokúšajú charakterizovať vlastnosti povrchov, ktoré znižujú alebo zvyšujú trenie. Výsledok je tým dôveryhodnejší, čím viac rôznych povrchov žiaci vyskúšajú.