Úloha 3b

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

4 kyvadlá s rôzne dlhým špagátom (10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm)

Postup:

Aby si žiaci precvičili spôsobilosť pracovať s  grafickým vyjadrením výsledkov merania, riešia Úlohu 3b. Zámerne sú tentokrát stĺpce vodorovne, aby si žiaci uvedomili, že je jedno, ktorým smerom je diagram orientovaný, len musí byť dobre označený. Úlohou žiakov je vytvoriť štyri kyvadlá s rôznou dĺžkou špagátu, a to presne podľa toho, ako je uvedené v diagrame. Ak už majú výsledok merania s niektorou dĺžkou špagátu, nemusia ho opakovať, výsledky znovu do diagramu prepíšu a doplnia chýbajúce dáta. Týmto spôsobom získajú viac výsledkov viažucich sa ku skúmanému javu. V diagrame by mali vidieť, ako počet kmitov klesá s predlžujúcou sa šnúrou na kyvadle.

Môže sa stať, že sa jednotlivé výsledky pre kyvadlá s rovnakou dĺžkou špagátu získané v rôznych skupinách budú líšiť. Ak sa odlišujú výraznejším spôsobom, pravdepodobne to bude spôsobené nepresnosťou v meraní a/alebo iným spôsobom merania. Na takéto rozdiely je dobré upozorniť a spolu so žiakmi sa snažiť zistiť, čo spôsobilo rozdielnosť vo výsledkoch. Žiaci si vzájomne v tomto prípade prezentujú, ako realizovali meranie a identifikujú tak to, čo robili inak a čo teda spôsobilo rozdiel v nameraných počtoch kmitov. Ak sa nepodarilo identifikovať dôvod rôznych výsledkov, vhodné je frontálne meranie zopakovať. Dôveryhodnosť získaných výsledkov je veľmi dôležitá. Ak nie je dostatočne vysoká, žiak svojim výsledkom prestane dôverovať a nemá tendenciu vnímať výsledky skúmania za hodnoverné a nezačleňuje ich do svojich predstáv tak ako iné skúsenosti. Dôsledkom je, že žiak nedokáže tieto informácie neskôr využívať na vysvetľovanie podobných pozorovaných javov.

Na záver učiteľ zameria pozornosť žiakov na zhodnotenie toho, či výsledky zo skúmania v Úlohe 3b sú v súlade s výsledkami, ktoré získali v tretej úlohe, t. j. či tieto výsledky potvrdzujú to, čo zistili v predchádzajúcom skúmaní.