Úloha 8

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

prak, polystyrénová guľa, stopky

Postup:

K Úlohe 8 je vhodné vytvoriť kontextovú situáciu. Napríklad sa môže učiteľ so žiakmi rozprávať o tom, ako ďaleko dokážu hodiť loptičku a od čoho závisí to, ako ďaleko ju hodia. Sústredí pozornosť na skutočnosť, že niekto dokáže hodiť loptičku veľmi ďaleko, iný, naopak, len pomerne blízko. Cieľom je, aby sa žiaci pokúsili identifikovať vybrané vlastnosti situácie (premenné), ktoré by bolo možné neskôr s nimi preskúmať. Napríklad je možné diskutovať o tom, že ľahkú loptičku je možné hodiť ďalej, lebo na ťažkú by sme potrebovali väčšiu silu. Tiež je dôležité to, ako loptu hádžeme, ktorým smerom atď. Následne učiteľ navrhne, aby si lepšie preskúmali, ako vplýva smer hodenia loptičky na to, ako rýchlo a ako ďaleko dopadne. Učiteľ však žiakov upozorní, že je potrebné skúmanie uskutočniť tak, aby si boli žiaci istí, že prípadné rozdiely boli spôsobené skutočne zmenou smeru hádzania loptičiek. Aj tej istej osobe sa nepodarí hodiť loptičku vždy rovnako, preto odporučí, aby hádzali loptičky pomocou praku.

Aby bola realizácia aktivity bezpečná, vhodné je strieľať z praku mäkké predmety, ako je polystyrénová guľa alebo penová loptička. Tiež nie je vhodné, ak sa aktivita realizuje v malom priestore, lebo aj mäkké predmety vystrelené silnejším prakom môžu zblízka ublížiť, preto je dobré realizovať aktivitu v telocvični, na chodbe alebo v exteriéri.

Najskôr žiada učiteľ žiakov, aby si prezreli štyri rôzne spôsoby vystrelenia gule prakom (Úloha 8). Ich úlohou bude vytvoriť predpoklad v podobe poradia, v akom si myslia, že gule padnú na zem. To znamená, že cieľom je zistiť, ktorá guľa padne na zem neskôr. Po vytvorení predpokladov učiteľ diskutuje so žiakmi o  spôsobe realizácie aktivity. Časové úseky, za ktoré gule padnú na zem je možné merať pomocou stopiek, ale aj jednoduchým porovnávaním. V  druhom prípade je potrebné vystreliť všetky gule naraz (uskutočňujú štyria žiaci naraz na zvukový signál). V každom prípade je dôležité sa dohodnúť, ako veľmi budú žiaci prak naťahovať, aby sa nestalo, že niektorá z gúľ získa viac energie na pohyb pri jej vystrelení.

Cieľom je, aby si žiaci uvedomili, že ak pôsobíme na guľu tým istým smerom ako gravitácia, tak je pohyb gule najrýchlejší. Ak však pôsobíme presne opačným smerom, pohyb gule sa najskôr spomaľuje až na nulu a  potom spätne zrýchľuje. To znamená, že takáto lopta padne najneskôr. Aby si toto žiaci uvedomili, učiteľ ich po zápise overenia vedie k tomu, aby zaznačili, ktorým smerom pôsobí na guľu na obrázkoch gravitačná sila a aby porovnali, v akom je vzťahu so smerom pôsobenia sily, ktorú dávame guli pomocou praku. Následne žiaci formulujú záver, v ktorom zhodnocujú, ktorým smerom je potrebné na guľu pôsobiť, aby sa lopta vo vzduchu udržala čo najdlhšie.