Úloha 7

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

pomôcky navrhnuté žiakmi

Postup:

Siedma úloha je tiež zameraná na skúmanie využitia páky, tentokrát však v podobe fúrika. Výskumnou otázkou je, či sa náklad pomocou fúrika dvíha jednoduchšie, keď má kratšie alebo keď má dlhšie rúčky. 

Najskôr žiaci vytvoria predpoklad o tom, či je rozdiel v tom, kde držíme rúčky pri dvíhaní nákladu vo fúriku, pričom cieľom je zdvihnúť náklad s  čo najmenšou námahou. Aby bola tvorba predpokladov pre žiakov jednoduchšia, stačí ak sa priklonia k jednému z predpokladov uvedených v Úlohe 7, prípadne ak nesúhlasia ani s jedným z nich, môžu vytvoriť vlastné znenie predpokladu. Občasným uvádzaním znenia predpokladov poskytujeme žiakom vzor vo formulácii predpokladu. Zároveň si žiaci uvedomujú, že je prirodzené mať vytvorených viacero rôznych predpokladov. Skúmanie realizujeme preto, lebo chceme zistiť to, v čom si nie sme istí, pričom predpoklady špecifikujú to, čo je predmetom zisťovania. Žiaci vytvárajú predpoklad o  tom, či je rozdiel vo vynakladanej námahe na zdvihnutie nákladu vo fúriku, ak chytíme rúčky rôzne ďaleko od nákladu. Na nákrese sú uvedené tri polohy uchopenia fúrika. Po vytvorení predpokladu žiaci navrhujú postup, pomocou ktorého si budú môcť overiť svoje predpoklady. Navrhnuté postupy prediskutujú, zrealizujú a zhodnotia. Záver tvoria v podobe odpovede na výskumnú otázku: Ktorý fúrik uľahčuje prácu viac, s dlhými alebo s krátkymi rúčkami?nbsp;Do záveru môžu žiaci vložiť aj ďalšie zaujímavé zistenia, t. j. zistenia, ktoré sami považujú za podstatné, sú pre nich novými či rôzne využiteľnými informáciami. 

Po zhodnotení môže učiteľ viesť žiakov k diskusii o tom, aká by mala byť optimálna dĺžka rúčok na fúriku. Žiaci zvažujú rôzne faktory, ktoré je potrebné brať do úvahy pri používaní fúrika, aby si uvedomili, že jeden výsledok pozorovania nezaručuje jednoznačné riešenie konštrukcie (zo skúmania vyplýva, že čím sú rúčky dlhšie, tým sa náklad ľahšie zdvíha; dlhé rúčky však majú taktiež svoje nevýhody).