Úloha 26

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

doska, drevený kváder, pravítko (meter), pomôcky navrhnuté žiakmi

Postup:

Kým predchádzajúca úloha bola zameraná na skúmanie toho, ako je možné zvýšiť trenie predmetu pohybujúceho sa po podložke, v tejto úlohe budú žiaci premýšľať nad tým, akým spôsobom by bolo možné trenie zmenšiť. Učiteľ žiakom vysvetlí, že v tejto aktivite budú realizovať rovnaké meranie výšky, do ktorej musíme dosku zdvihnúť, aby sa kváder po nej zosunul, avšak ich úlohou bude navrhnúť, ako by bolo možné znížiť trenie tak, aby sa kváder skĺzol skôr, t. j. ešte pri menšom nadvihnutí dosky, ako je v prípade, že sa kĺže drevo o drevo. 

Úlohou žiakov je navrhnúť predpoklady, pričom v samotnej úlohe majú uvedený príklad toho, ako je možné predpoklady formulovať. Každý žiak vytvorí aspoň dva ďalšie predpoklady. Okrem toho, že učiteľ vedie žiakov k správnej formulácii predpokladov (v podobe prediktívnych tvrdení, nie otázok), žiaci si uvedomia, že pri výskumných aktivitách je prirodzené, že môžeme vytvárať viacero predpokladov, pričom samotné predpoklady môžu tvrdiť aj opak. T. j. skúmanie realizujeme vtedy, keď výsledok nevieme a predpoklady si vytvárame preto, aby sme zacielili svoju výskumnú aktivitu na to, čo je pre nás zaujímavé, čo si chceme v súvislosti s našimi predchádzajúcimi skúsenosťami overiť. 

Po vytvorení predpokladov učiteľ vedie žiakov k ich overeniu. Žiaci upravia dosku a kváder v zmysle svojich predpokladov (napríklad v prípade daného predpokladu natrú oba povrchy krémom) a  sledujú, do akej výšky musia zdvihnúť dosku, aby sa kváder skĺzol. Predpoklad sa potvrdí vtedy, keď je táto výška menšia ako výška, do ktorej museli zdvihnúť dosku, aby sa po nej skĺzol samotný drevený kváder.

Výsledok formulujú najskôr samostatne ku každému predpokladu, a to v zmysle potvrdenia, resp. vyvrátenia stanoveného predpokladu. Následne formulujú záver, ktorý v princípe obsahuje najmä odpoveď na výskumnú otázku. Záver by mal byť tvorený len na základe zistení, ktoré získali v samotnom skúmaní. Žiaci sa preto v závere odvolávajú na to, čo zistili. Napríklad trenie môžeme znížiť podkladaním guľatých predmetov, napríklad špajdlí, alebo tým, že spravíme povrch, po ktorom sa posúva predmet hladšie, napríklad pokryjeme fóliou.