Úloha 27

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

pomôcky navrhnuté žiakmi

Postup:

Na rozhýbanie ťažšieho predmetu je potrebné vynaložiť väčšiu silu, čo sa prejaví následne tým, že predmet má väčšiu hybnosť a je ťažšie ho zastaviť. Vzhľadom na vek žiakov nie je možné (ani potrebné) riešiť rozdiel medzi pohybom predmetu a jeho hybnosťou, žiaci však môžu skúmať prejav hybnosti predmetu. Úloha je zameraná na skúmanie prejavu hybnosti pri pokuse predmety rôznej hmotnosti zastaviť. 

Učiteľ výskumnú otázku predstaví prostredníctvom diskusie o  skúsenostiach žiakov s rôznymi škodami spôsobenými pádom predmetov alebo ich zosunutím. Diskusiu vedie k otázke: Spôsobí väčšiu škodu vždy ťažší predmet alebo môže spôsobiť väčšiu škodu ľahší predmet?nbsp;Úloha má charakter otvoreného skúmania, čo znamená, že úloha je prioritne zameraná na rozvoj spôsobilosti skúmať javy dostatočne objektívnym spôsobom, t. j. tak, aby sme mohli výsledku dôverovať. Preto je úlohou žiakov navrhnúť postup skúmania. Žiaci vytvárajú návrhy v skupinách a následne ich prezentujú ostatným skupinám. 

Zaujímavé je viesť žiakov k aktívnemu vyhľadávaniu potenciálnych problémov navrhovaných postupov, s cieľom vyhľadať postup, ktorý by určite fungoval a zároveň by bol realizovateľný v podmienkach školy. Učiteľ tiež vstupuje do diskusie, najmä ak vidí, že postup nemá charakteristiky precízneho skúmania. Návrhy žiakov však priamo nekritizuje, skôr vedie so žiakmi diskusiu o tom, ako by sa vysporiadali s problémami, ktoré on v postupe vidí, ak by sa počas skúmania objavili. Napríklad vedie diskusiu o tom, ako odmerajú, ktorý z  pohybujúcich sa predmetov je ťažší, ktorý sa pohybuje rýchlejšie (prípadne ako zabezpečia, aby sa pohybovali rovnako) a ktorý spôsobuje väčšiu škodu. Vybraný postup sa pokúsia zrealizovať a na základe získaných dát (ak sú dôveryhodné) vytvoria záver zo skúmania. Súčasťou záveru môžu byť aj návrhy na zmeny v postupe skúmania.