Úloha 4

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

rôzne dlhé dosky (50, 80, 100 a  120  cm), kocka (podklad na naklonenú rovinu vysoký 30 cm), silomer, vedierko alebo iný predmet vhodný ako náklad

Postup:

V  tretej úlohe žiaci zistia, že posúvaním materiálu po naklonenej rovine vynakladáme na zdvíhanie nákladu do výšky menej námahy ako pri priamom vyťahovaní nákladu bez použitia naklonenej roviny. Úloha 4 je zameraná na zisťovanie rozdielov v  námahe pri využití rôzne naklonených rovín. Cieľom tejto aktivity je rozvoj spôsobilosti merať a využívať výsledok merania na vyslovenie objektívneho (faktom podloženého) záveru. Postup overovania je znovu daný, preto je vhodné, aby sa učiteľ v úvodnej diskusii pri tvorbe predpokladov zameral na to, aby žiaci chápali princíp spôsobu overovania predpokladu. Ak žiak nepochopí princíp navrhovaného postupu overovania, samotný postup zrealizuje, ale výsledok pozorovania nebude vedieť dať do súvislosti so stanovenou výskumnou otázkou, resp. so stanoveným predpokladom. 

Rôzne naklonené roviny sú vytvorené rôzne dlhými doskami (50, 80, 100 a 120 cm), pomocou ktorých chceme dostať náklad do rovnakej výšky (30 cm). Uvedenú výšku a dĺžky naklonených rovín je vhodné upraviť tak, aby pri ťahaní konkrétneho nákladu zistili žiaci rozdiely. Využitie naklonených rovín je preto potrebné vopred vyskúšať s  konkrétnymi materiálmi, zvoliť aj primerane ťažký náklad a taktiež silomer s primeranou stupnicou. 

Žiaci zrealizujú merania a zaznamenajú číselné hodnoty zo silomerov do príslušných políčok. Pre každú naklonenú rovinu opakujú meranie trikrát, aby získali istotu v tom, či namerali údaje správne. Ak je niektorá z nameraných troch hodnôt výrazne iná od ostatných dvoch, žiaci by mali meranie z usudzovania vylúčiť, a to z dôvodu pravdepodobnej chyby v meraní. Týmto spôsobom rozvíjame spôsobilosť merať, ktorá vedie žiakov k tvorbe objektívnych úsudkov a učí ich precíznosti typickej pre vedecké skúmanie. Potom sa pokúšajú vysloviť záver k výskumnej otázke a podporiť vyslovený záver porovnaním číselných hodnôt (t. j. argumentujú nameranými údajmi v prospech vytvoreného záveru). Závery a ich zdôvodnenie prostredníctvom nameraných údajov zapíšu do časti určenej pre výsledok pozorovania.