Úloha 1

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

zelená a červená farbička, pracovný list

Postup:

Učiteľ začne diskusiu so žiakmi o tom, aké rôzne pohyby je možné v  triede pozorovať. Môžu si ich spísať a spolu premýšľať, čo spôsobuje pozorované pohyby. Nie je cieľom, aby žiaci korektne pomenúvali sily, ktoré na pozorované objekty pôsobia, stačí, že si uvedomujú prítomnosť zdroja pohybu. V rámci diskusie učiteľ vedie žiakov k zamysleniu sa nad tým, či sa objekty (predmety) hýbu samé od seba alebo je pri každom pohybe možné identifikovať pôsobenie iného objektu, resp. sily. Aby bola diskusia viac sústredená na konkrétne javy a bolo možné výsledky diskusie zovšeobecniť, sústredí učiteľ pozornosť žiakov na obrázky v druhej úlohe. Na oboch obrázkoch je lietadlo vo vzduchu, v ktorom sa nachádza parašutista. Okrem toho je na obrázku aj druhý parašutista, ktorý už z lietadla vyskočil. Kým na prvom obrázku má tento parašutista ešte padák zavretý, na druhom obrázku ho má otvorený. Najskôr je úlohou žiakov nakresliť pomocou zelených šípok, ktorým smerom sa ktorý objekt na oblohe pohybuje. 

Keďže výsledkom predchádzajúcej diskusie bolo zovšeobecnenie, že každý pohyb je niečím spôsobený, ďalšou úlohou žiakov bude identifikovať zdroj sily, ktorá spôsobuje identifikované pohyby predmetov. Tieto sily sa snažia pre jednotlivé predmety na obrázkoch pomenovať a  uviesť v  tabuľke pod obrázkami. Pomenúvať ich môžu žiaci naivne, úloha nie je zameraná na korektné pomenovanie pôsobiacich síl, úloha sa sústreďuje na to, aby si žiaci uvedomili, že pohyb je vždy niečím spôsobený. Ďalšou úlohou je identifikovať, či existujú nejaké sily, ktoré pôsobia proti tým, ktoré spôsobujú pohyb predmetu. Ak áno, úlohou žiakov je zakresliť ich červenou šípkou do obrázka.

Zaujímavé je diskutovať s  deťmi nielen o  tom, ktorým smerom sa pohybujú predmety a podľa toho zaznačovať smer pomocou šípok, ale uvažovať aj o tom, ktorá sila prevažuje, ak pôsobí aj iná v protismere, čo je možné zdôrazniť tým, akú dlhú alebo akú hrubú kreslíme zelenú a červenú šípku. Vhodné je tiež deti upozorniť na rýchlosť pohybu parašutistov na oboch obrázkoch, čím žiakov navádzame na skúmanie toho, čo spôsobuje spomaľovanie pádu predmetov.