Úloha 2

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

4 rovnaké vedierka, piesok, štrk, drevo, kamene, silomer

Postup:

Aby bola otázka pre žiaka skúmateľná, vhodné je, ak je formulovaná na konkrétnu situáciu, keďže budeme od žiakov požadovať nie využitie navrhnutého postupu, ale samotný návrh vhodného postupu, nástroja na meranie veľkosti vynaloženej sily. V rámci stimulujúcej situácie preto odporúčame pripraviť 4 menšie vedierka s rôznymi materiálmi (napríklad piesok, kamene, štrk, drevo). Vhodné je použiť rôzne materiály, aby žiaci neodhadovali hmotnosť vedierok len podľa toho, koľko je v nich určitého materiálu. Postačí použiť menšie plastové vedierka (napríklad od jogurtov). 

Úlohou žiakov bude zistiť, ktoré vedro je najťažšie; resp. dať vedrá do poradia podľa toho, aké sú ťažké, čo tiež znamená, že ich dávajú do poradia podľa toho, koľko námahy potrebujú vynaložiť na zdvihnutie vedier na stoličku. Žiaci môžu vedrá poťažkať a vytvoriť si poradie podľa toho, ako rozdiely vnímajú. Tieto úsudky v podobe predpokladov zaznamenajú do Úlohy 2 v pracovných listoch. 

Rozdiely v hmotnostiach jednotlivých vedier by nemali byť veľmi veľké, aby nebolo subjektívne určovanie poradia pre žiakov jednoduché, práve naopak, aby získali pocit, že na zistenie rozdielov potrebujú nejaký nástroj, pomocou ktorého vieme zistiť poradie presne, prípadne pomocou ktorého vieme určiť aj rozdiely v sile, ktorú vynakladáme na zdvíhanie jednotlivých vedier. Učiteľ vedie žiakov k  tomu, aby sa pokúsili vymyslieť postup alebo priamo zariadenie, pomocou ktorého by s istotou vedeli povedať, ktoré vedro sa od ktorého ťažšie dvíha a  taktiež zmerať tieto zistené rozdiely. Svoje návrhy zapíšu do tabuľky a uvedú pomôcky, ktoré budú na realizáciu potrebovať. Po ukončení tvorby predpokladov učiteľ vedie žiakov k prezentácii svojich návrhov. Na základe diskusie si môžu žiaci svoje návrhy ešte upraviť a potom overia ich funkčnosť. Zhodnotia, či ich postupom bolo možné zistiť rozdiely medzi vynaloženou námahou na zdvihnutie jednotlivých vedier. 

Po ukončení overovania učiteľ navrhne žiakom, aby si preskúmali, ako je možné zistiť rozdiely v hmotnosti vedier pomocou silomeru. Pripomenú si, ako silomer funguje a výsledky, ktoré získali vlastným postupom kontrolujú porovnávaním hmotnosti vedierok na silomere. Vzhľadom na to, že sa na overovanie navrhovaných postupov merania hmotnosti vedier bude používať silomer, veľkosť vedierok a množstvo porovnávaného nákladu je potrebné prispôsobiť tomu, aké silomery budú žiaci používať na porovnanie hmotnosti vedier. Po zavesení vedier s rôznou hmotnosťou musia žiaci namerať na silomeroch rozdiely.