Úloha 22

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

naklonená rovina, nákladné auto

Postup:

V predchádzajúcej úlohe učiteľ žiakov upozornil, že ak chcú zistiť, či rýchlosť pohybu ťažkého a ľahkého auta po šikmej doske ovplyvňuje dĺžka dosky, musia uložiť obe nerovnako dlhé dosky rovnako šikmo. Navrhne, aby si preskúmali, či to, aká šikmá doska je, skutočne ovplyvňuje rýchlosť pohybu auta po nej. Žiaci riešia výskumnú otázku: Spôsobuje väčšie naklonenie dosky zrýchlenie predmetu, ktorý sa po nej pohybuje?nbsp;

Najskôr žiaci vytvoria predpoklady. Na obrázku vidia aj spôsob, akým môžu svoje predpoklady overiť. Rôzne veľký uhol naklonenia môžu získať podkladaním viacerých kníh pod rovnako dlhú dosku. V tomto prípade však pri overovaní musia používať dve rovnaké autá, obe bez nákladu alebo s rovnako veľkým nákladom. Svoje predpoklady si overia niekoľkonásobným opakovaním pozorovania. Overenie porovnajú s predpokladom a spolu s formuláciou odpovede na výskumnú otázku zaznamenajú do záveru.