Úloha 3a

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

2 kyvadlá s rôzne dlhým špagátom

Postup:

Cieľom úlohy je zistiť, či rýchlosť kmitania kyvadla závisí od toho, na akom dlhom špagáte je kyvadlo zavesené. Žiaci zvažujú nasledovné predpoklady:

  • Myslím si, že obe kyvadlá sa budú kývať rovnako rýchlo.
  • Myslím si, že kyvadlo sa bude kývať rýchlejšie, keď bude na dlhšom špagáte.
  • Myslím si, že kyvadlo sa bude kývať rýchlejšie, keď bude na kratšom špagáte.

Uskutočnia overenie predpokladov, výsledky zaznamenajú do diagramu a vyhodnotia výskumnú otázku na základe odvolávania sa na získané dáta z meraní. Pri tvorbe diagramu im učiteľ pomáha, aby pochopili, ako sa čísla prenášajú do grafického zobrazenia. Žiaci vyfarbia takú časť stĺpca, akú malo hodnotu meranie realizované pre dané kyvadlo.