Úloha 6

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

rovnoramenná páka z predošlej úlohy, 2 hrudy plastelíny podobnej veľkosti

Postup:

Úloha 6 je priamou aplikáciou výskumných zistení z úlohy 5, preto je vhodné, ak sa realizujú v tejto následnosti. Cieľom úlohy je, aby si žiaci uvedomili využívanie rovnoramennej páky pri porovnávaní hmotností predmetov (princíp rovnoramenných váh). Žiaci majú k dispozícii dve hrudy plastelíny podobnej veľkosti, pričom cieľom zisťovania je určiť, ktorá z nich je väčšia (myslí sa ťažšia, keďže sú oba predmety z rovnakej látky), na určenie majú k dispozícii rovnoramennú páku (hojdačku). Vhodné je, aby učiteľ najskôr žiakov viedol k porovnávaniu dvoch hrúd plastelíny, napríklad poťažkávaním v rukách, aby žiaci zistili, že menšie rozdiely je pomerne náročné zistiť pocitom. Skúmanie realizujeme preto, aby sme si v porovnaní boli istí.

Zaujímavou úlohou je navádzanie žiakov na to, aby sa pokúsili navrhnúť vlastný spôsob zisťovania toho, ktorá z dvoch hrúd plastelíny je väčšia. Ak učiteľ takúto úlohu zadá, mal by dať žiakom dostatočne veľa času na prípravu odpovede a taktiež by sa mal primerane dlho venovať diskusii o rôznych návrhoch a dať možnosť žiakom svoje návrhy realizovať.

Obrázok 40: Zisťovanie hmotnosti plastelíny

V samotnej úlohe sú žiaci najskôr vedení k tvorbe predpokladov o tom, ktoré zo štyroch situácií im umožnia zistiť, ktorá hruda plastelíny je väčšia (ťažšia). Predpoklady si zaznačia a  zdôvodnia ich prostredníctvom výsledkov skúmania z  predchádzajúcej úlohy. Potom si predpoklady overia. Aby si preverili, či skutočne získali porovnávaním relevantný výsledok, potrebujú použiť skúšku správnosti, t.  j. zistiť, ktorý z  dvoch kusov plastelíny je skutočne väčší. Môžu to zisťovať pomocou váhy, ale napríklad aj ponorením plastelíny do vody a porovnaním množstva vody, ktorú plastelína vytlačí. Po ukončení pozorovania učiteľ vedie žiakov k tomu, aby sformulovali záver, v ktorom uvedú, akým spôsobom je možné pomocou hojdačky porovnávať hmotnosť dvoch predmetov.