Úloha 4b:

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

  • lupy, kvet, čistý papier (napr. 1ks kancelárskeho papiera)

Postup:

Učiteľ začne aktivitu tým, že so žiakmi diskutuje o kvetoch – akú majú funkciu? Prečo sa na rastline vytvárajú? Z čoho sú zložené? Aká je ich stavba vo vnútri?

Následne žiakom rozdá lupy a ich úlohou bude preskúmať stavbu kvetu (kvety si môžu nazbierať z rastlín zo školského dvora alebo si učiteľ vopred pripraví vzorky, ktoré uzná za vhodné). Kvety nepozorujú na rastline, ale opatrne ho z rastliny odstránia a kvet pozorujú na stole na kancelárskom papieri. Žiaci sa pokúsia stavbu kvetu zakresliť, pričom s pomocou učiteľa pomenovávajú jeho jednotlivé časti (okrasné lupienky, tyčinky, čapíky).

Vhodné je, ak učiteľ predloží žiakom kvety z rôznych druhov rastlín. Následne môžu žiaci porovnať kvety z viacerých rastlín a zapísať, zakresliť do pracovného listu tie znaky, v ktorých sa podobajú a v ktorých sa odlišujú. Žiakom tak ozrejmuje predstavu rôznorodosti stavby kvetov. Po pozorovaní žiakom učiteľ ozrejmí, príp. ukáže (na internete alebo v encyklopédii), ako vzniká plod z kvetu rastliny. Dôležité je, aby si žiaci uvedomili funkciu kvetu na rastline, zároveň aj proces vzniku plodu z kvetu (kvetu → plod) a fakt, že v plode sa nachádzajú semená.