Úloha 3b:

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

pracovný list, písacie potreby, sekundárne zdroje pre celú triedu (napr. encyklopédie,
internet), fotoaparát

Postup:

V druhej časti úlohy sa žiaci zamerajú na opačný vzťah, t. j. ako a či vôbec, využívajú rastliny živočíchy a aj človeka.

Učiteľ najskôr so žiakmi diskutuje o  danej téme. Rastliny využívajú živočíchy najmä na rozšírenie semien alebo ako opeľovače. Po diskusii bude úlohou žiakov zistiť, ktorý hmyz pomáha pri opeľovaní kvetov. Na začiatku učiteľ žiakom vysvetlí, že na to, aby sa mohol vytvoriť z kvetu plod, musí byť kvet opelený. Následne zrealizujú pozorovanie na školskom dvore. Ich úlohou bude zmapovať, aký hmyz sa podieľa na opeľovaní kvetov. V tomto prípade budú žiaci potrebovať fotoaparát – kvôli identifikácii neznámeho hmyzu. Okrem hmyzu si budú všímať aj rastliny, ktorých kvety hmyz navštívil. Žiaci budú pozorovať hmyz, ktorý sa bude zaujímať o kvety rastlín. Každý druh hmyzu sa pokúsia žiaci zaznamenať.

Po zaznamenaní jednotlivých druhov hmyzu pozorovaného na kvetoch rastlín sa v triede zamerajú na jeho identifikáciu. Následne pomocou encyklopédie (prípadne internetu) vyhľadajú informácie o konkrétnom hmyze, pričom pozornosť venujú jeho stavbe tela.

Týmto spôsobom žiaci zistia, že kvety môžu opeľovať okrem včiel aj iný hmyz, ako sú napr. motýle, muchy, chrobáky atď. Na konci aktivity by každá skupina mala vytvoriť záver.