Úloha 1:

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

časopisy (príp. už vopred pripravené obrázky), nožnice, lepidlo, farbičky, výkres, sekundárne zdroje pre celú triedu (napr. encyklopédie, pripojenie na internet)

Postup:

V tejto aktivite sa žiaci zamerajú na preskúmanie vzťahov medzi živočíchmi, vzhľadom na ich potravové preferencie. Úlohou žiakov bude usporiadať obrázky (tráva, had – užovka obojková, žaba – skokan hnedý, sova – sova hnedá) do naznačenej schémy, ktorá začína slnkom (Úloha 1A). Tým vytvoria potravinový reťazec. Predtým však so žiakmi diskutuje o rôznych potravinových vzťahoch v prírode. Následne im vysvetlí, že tieto vzťahy sa dajú jednoducho znázorniť/zakresliť pomocou schémy, pričom šípky znázorňujú smer potravinového reťazca. Po vytvorení potravinového reťazca z uvedených obrázkov učiteľ žiada od žiakov vysvetlenie usporiadania obrázkov do schémy.

Keď už budú žiaci oboznámení so znázornením potravinového reťazca pomocou schémy, v ďalšej úlohe sa pokúsia sami vytvoriť vlastný návrh schémy potravinového reťazca z obrázkov, ktoré majú k dispozícii v Úlohe B. Učiteľ vyzve žiakov, aby sa pokúsili do návrhu svojej schémy zaradiť čo najviac obrázkov.

Obmenou tejto aktivity môže byť to, že učiteľ poskytne žiakom rôzne časopisy (prípadne si učiteľ vopred pripraví už vystrihnuté obrázky). Ich úlohou bude z nich vystrihnúť ľubovoľné obrázky, ktoré by vedeli zaradiť do vlastného návrhu potravinového reťazca. Obrázky môžu nalepiť na výkres a šípky (potravinové vzťahy) môžu dokresliť rukou.

O  vytvorených schémach učiteľ so žiakmi diskutuje, pričom žiada od nich vysvetlenie usporiadania. Učiteľ žiakom vysvetlí, že tie živočíchy, ktoré sa živia len rastlinnou stravou, označujeme bylinožravce. Naopak tie, ktoré sa živia inými živočíchmi sú mäsožravce a tie, ktoré medzi tým nerozlišujú, označujeme všežravce. V prípade, že by si niektorými vzťahmi neboli žiaci istí, informácie môžu vyhľadať v sekundárnych zdrojoch. Učiteľ v závere môže žiakom navrhnúť, aby si vytvorili vlastný potravový reťazec, pričom do neho zaradia aj človeka (Úloha C). Žiaci môžu využiť predpripravenú schému alebo môžu opäť vytvoriť vlastný návrh usporiadania, kde môžu použiť viac/menej políčok v schéme. Okrem toho žiaci identifikujú, o akého konzumenta ide (bylinožravec, mäsožravec, všežravec).