Úloha 3a:

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

pracovný list, písacie potreby, sekundárne zdroje pre celú triedu (napr. encyklopédie, internet)

Postup:

V tejto úlohe sa žiaci zamerajú na to, ako živočíchy využívajú rastliny. Na začiatku aktivity vedie učiteľ so žiakmi rozhovor, prostredníctvom ktorého zisťuje predstavy žiakov o danej téme. Učiteľ na začiatku môže nadviazať aj na aktivitu o  mravenisku, kde žiaci skúmali potravové preferencie mravcov. Učiteľ zisťuje, z čoho bolo postavené mravenisko – využívali mravce rastliny alebo ich časti na stavbu mraveniska? Ak áno, ktoré? Bola tam prevaha niektorých častí rastlín? Úlohou žiakov bude vytvoriť pojmovú mapu, do ktorej doplnia to, ako živočíchy (aj človek) využívajú rastliny pre svoj život.

Následne učiteľ žiada od žiakov uviesť ďalšie príklady, ako živočíchy využívajú rastliny. Žiaci by mali uviesť čo najviac príkladov spôsobu využitia, pričom by mali uvádzať aj konkrétne príklady (napr. jedlo pre človeka → plody → paprika; stavebný materiál → drevo →stôl, stolička atď.). Po vytvorení pojmových máp ich žiaci porovnajú: Kto využíva rastliny viac? Živočíchy alebo človek? Mohli by živočíchy alebo človek žiť bez rastlín? Ak áno, čím by ste ich nahradili? Ak nie, prečo?

Žiaci môžu využiť na zostavovanie pojmových máp a ich porovnávanie rôzne sekundárne zdroje. Okrem toho sa môže učiteľ zamerať na ochranu prírody – napr. ako možno nahradiť/obmedziť využívanie človeka rastlín v prospech prírody atď.