Úloha 2:

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

rôzne druhý semien (rôznej veľkosti, tvaru, farby), pôda, voda, 3 dcl plastové poháre, plastová lyžička, podnos, lepiaci papier na označenie pohárov (príp. čierna nezmývateľná fixka, ktorou zaznačia na pohár druh semena)

Postup:

V tejto úlohe budú žiaci skúmať, čí rýchlosť klíčenia závisí od veľkosti semena. Učiteľ spoločne so žiakmi zrekapituluje zistenia z predošlej úlohy, a teda, čo potrebuje semeno na to, aby vyklíčilo.

Následne so žiakmi vedie diskusiu zameranú na to, či si myslia, že veľkosť semena môže ovplyvniť rýchlosť jeho klíčenia. Úlohou žiakov bude usporiadať semená na obrázku tak, ktoré podľa nich vyklíči prvé (označia č.1) a ktoré posledné (číslo 5). Ak si myslia, že niektoré vyklíčia narovnako, označia ich rovnakým číslom. Pred vytvorením predpokladov je vhodné, aby mali žiaci semená k dispozícii, t. j. aby vedeli reálne porovnať ich veľkosť, príp. tvar. Učiteľ by mal vyberať také semena, ktoré majú odlišnú veľkosť (napr. fazuľa veľké semeno, rajčiak malé semeno).

Po vytvorení predpokladov ich učiteľ so žiakmi prediskutuje, pričom od nich žiada odôvodnenie.

Následne si svoje predpoklady overia tak, že využijú poznatky z predošlej úlohy (na zabezpečenie najvhodnejších podmienok a postupu práce). Aj v tomto prípade je potrebné zasadiť vždy viac semien rovnakého druhu (nie len jedno).

Učiteľ by so žiakmi mal prejsť aj spôsob overenia, t. j. čo znamená, že niektoré semeno vyklíčilo skôr – napr. stačí, ak sa pri semene objavil korienok. V tomto prípade by bolo vhodné, ak by semienka nechali voľne ležať, napr. na vate. V prípade, ak by semeno aj zahrnuli zeminou, prvým indikátorom vyklíčenia bude objavujúci sa klíčny list/y nad pôdou.

Po overení predpokladov žiaci vyhodnotia svoje zistenia, ktoré porovnajú s predpokladmi a vytvoria záver.

Okrem veľkosti semena môžu žiaci ďalej preskúmať, ako a  či vôbec vplýva na rýchlosť vyklíčenia semena jeho tvar alebo farba.