Úloha 4c:

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

  • vzorka rastliny s koreňmi, lupy, čistý papier (napr. 1 ks kancelárskeho papiera), plastové lyžičky, 3 dcl plastový pohár, encyklopédia (príp. internet)

Postup:

V  tejto úlohe žiaci preskúmajú stavbu koreňa. Učiteľ so žiakmi najskôr vedie rozhovor o funkcii koreňa a o tom, ako vyzerá.

Úlohou žiakov bude preskúmať, ako vyzerajú korene rôznych rastlín. Na školskom dvore žiaci spoločne s učiteľom vykopú rôzne rastliny spolu s koreňom (pri vykopávaní by mali dať pozor na to, aby korene nepoškodili) – najlepšie rôzne druhy buriny (pýr, tráva, pupenec a pod.), pričom si zapíšu aj miesto, odkiaľ rastlinu vykopali. Okrem rastliny odoberú aj vzorku pôdy (do cca 3 dcl pohára). Je vhodné, ak rastliny vyberajú z rôznych stanovíšť (tam kde je veľmi suchá pôda, úrodnejšia pôda, kamenistejšia pôda atď.).

Od hliny očistené rastliny prinesú do triedy, kde sa zamerajú na usporiadanie koreňov. Každá skupina si vezme jednu rastlinu, ktorú pomocou encyklopédie (veľká kniha rastlín), prípadne s pomocou učiteľa, pomenujú. Názov si zapíšu do pracovného listu. Korene pozorujú pomocou lupy. Pozorovanie zakreslia. Učiteľ pritom žiakom kladie otázky, prostredníctvom ktorých upriamuje ich pozornosť na detaily:

  • Ako vyzerajú korene rastliny?
  • Sú rovnako dlhé a hrubé?
  • Vedeli by ste určiť, ktorý je hlavný koreň?
  • Akú má farbu?
  • Nachádzajú sa na koreňoch tzv. koreňové vlásky?
  • Nachádzajú sa na všetkých koreňoch? Ak áno, sú všade rovnaké?
  • Ak nie, na ktorých sa nachádzajú a na ktorých nie?

Do druhej časti tabuľky žiaci opíšu pôdu, ktorú priniesli zo stanovišťa, kde sa nachádzala pozorovaná rastlina. Učiteľ opäť upriamuje pozornosť žiakov na detaily pomocou otázok, čím podporuje rozvoj spôsobilosti pozorovať: Ako vyzerala pôda? Akú mala farbu? Nachádzalo sa v nej veľa/málo kameňov? Bola suchá?

Po pozorovaní koreňov odprezentuje každá skupina svoje zistenia. Učiteľ im aj pri prezentácii kladie podobné otázky ako pri pozorovaní. Korene pozorovaných rastlín porovnávajú, pričom učiteľ dáva do pozornosti vzhľad a stavbu koreňa vzhľadom k zloženiu pôdy. Na konci aktivity vytvoria záver svojho skúmania.