Úloha 5:

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

  • obrázky rastlín (pre celú triedu), ovocie a  zelenina (jablko, hrozno, mrkva, paprika, paradajka, cibuľa, brokolica), nôž (prípadne si učiteľ vopred pripraví prekrojené vzorky ovocia a zeleniny), plastové taniere

Postup:

Učiteľ na začiatku ukáže žiakom rôzne obrázky rastlín, o ktorých diskutuje: Ktoré z nich nám poskytujú jedlo? Ktoré časti rastlín je možné konzumovať? Konzumujú živočíchy iné časti ako človek?nbsp;Učiteľ smeruje diskusiu smerom k plodom a k tomu, že plody obsahujú semená.

V tejto aktivite žiaci preskúmajú, odkadiaľ semená pochádzajú. Úlohou žiakov bude identifikovať rôzne časti rastlín, ktoré človek konzumuje a určiť, či obsahuje semená. Na základe toho dokážu žiaci identifikovať, či ide o plod alebo inú časť rastliny.

Žiaci najskôr zapíšu svoje predpoklady do pracovného listu – ich úlohou je určiť, či podľa nich obsahuje semená. Učiteľ so žiakmi najskôr ich predpoklady prediskutuje. Následne si ich overia tak, že jednotlivé ovocie/zeleninu preskúmajú, či sa v  nich (ne)nachádzajú semená. Odporúčame využiť reálnu zeleninu a ovocie. Cieľom aktivity nie je identifikovať, či ide o zeleninu alebo ovocie, ale to, že človek konzumuje rôzne časti rastliny a nie vždy sú to plody. V ovocí/zelenine, v ktorých sa nenachádzali semená, žiaci spoločne s učiteľom pomenujú, resp. identifikujú, o akú časť rastliny ide (napr. brokolica = kvet; mrkva = koreň atď.). Na záver žiaci pomocou encyklopédie alebo internetu identifikujú ostatné ovocie/ zeleninu – ktorú časť rastliny predstavujú.