Úloha 3:

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

ľubovoľný druh rastliny (každá skupina by mala mať rovnaký druh, napr. rajčinu), farbičky (príp. fotoaparát), pravítko

Postup:

Táto úloha sa zameriava na preskúmanie toho, čo rastlina potrebuje pre svoj rast. Žiaci tiež pochopia rozdiel medzi klíčením a rastom rastliny, resp. to, že ide o dva odlišné procesy.

Učiteľ najskôr s nimi diskutuje o zisteniach z predošlej úlohy. Následne sa ich spýta, či si myslia, že rovnaké podmienky bude potrebovať rastlina aj pre svoj rast.

Žiaci po diskusii svoje predpoklady zapíšu do pracovného listu, pričom učiteľ od nich žiada aj odôvodnenie (vlastnou skúsenosťou alebo vedomosťou). Do tabuľky zaznačia podmienky, ktoré budú skúmať a taktiež ich predpoklad, či za daných podmienok rastlina bude rásť ďalej alebo nie. Aj v tejto úlohe je potrebné, aby manipulovali vždy len s jednou premennou. Týmto spôsobom sú žiaci vedení k objektívnemu zisťovaniu skutočnosti. Každá dvojica/skupina môže manipulovať s inou premennou (svetlo, voda, teplo, pôda). Nad tabuľkou a v poslednom stĺpci tabuľky majú uvedenú výšku rastliny. Tzn., že žiaci odmerajú výšku rastliny pred ovplyvňovaním (údaj nad tabuľkou) a po ovplyvňovaní (posledný stĺpec).

V závere môžu pracovať aj s týmito údajmi, na základe ktorých môžu vyhodnotiť čo (a či vôbec) niektorá zmenená podmienka vplývala na rast rastliny. Aj keď sa vždy mení len jedna premenná, žiaci by si ich mali pri každom pozorovaní vždy zaznačiť v tabuľke:

Výška rastliny pred ovplyvnením:Výška rastliny po ovplyvnení:
SvetloVodaTeploPôdaPredpokladOverenie

1.

x

x

x

Nákres

Na overenie podmienok pre rast môžu žiaci použiť výhonky rastlín z predošlej úlohy, príp. si zasadia nové semená. Tiež je dôležité si pred realizáciou overenia so žiakmi ujasniť, čo znamená, že tie-ktoré podmienky nie sú pre rastlinu vhodné. Ak nie je niektorá z podmienok vhodná, tak rastlina začne postupne vädnúť, prípadne začne strácať listy, zmení farbu a pod. Preto je vhodné, aby rastlinu odfotili, či zakreslili pred ovplyvňovaním a po zmene podmienok. Vhodné je nechať rastlinu v  zmenených podmienkach dlhšiu dobu (napr. 5 – 7 dní). Učiteľ tiež môže žiakov vyzvať, aby sami navrhli, ako by mohli odmerať rast rastliny – môžu použiť univerzálne meradlá (napr. pravítko) alebo si môžu vytvoriť vlastné (napr. pomocou špagátika).

V závere žiaci spoločne s učiteľom zhodnotia svoje zistenia a vytvoria záver toho, čo zistili, t. j. najvhodnejšie podmienky pre rast rastliny.

Skúmanie učiteľ môže ďalej rozšíriť tak, že by skúmali, či podmienky, ktoré boli najvhodnejšie pre skúmanú rastlinu platia pre každú rastlinu. T. j., či každá rastlina potrebuje rovnaké podmienky alebo nie. Prostredníctvom tejto aktivity žiaci zistia, že pre rast rastliny je dôležité svetlo (na rozdiel od klíčenia, kde svetlo potrebné nie je). V ďalšej časti môžu žiaci preskúmať, či farba svetla ovplyvní rast rastliny. Žiaci si vytvoria jednoduché skleníky (napr. zo škatúľ od topánok a farebných fólií) a budú skúmať, či farba svetla vplýva na rast rastliny.