Úloha 6a:

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

  • omrvinky z chleba, mŕtva mucha, med

Postup:

V prípade, že sa v okolí školy nachádza mravenisko, žiaci môžu preskúmať, čím sa mravce živia vo svojom prirodzenom prostredí. Učiteľ so žiakmi o téme najskôr diskutuje v triede, pričom si svoje predpoklady žiaci zapíšu. Žiaci by mali navrhnúť minimálne tri druhy potravy, ktorá bude pre mravce lákavá a tri, ktorá naopak mravce nebude zaujímať. V prípade, ak by žiaci nevedeli nič navrhnúť, učiteľ im predloží jeho návrhy (napr. väčšia omrvinka z chleba, mŕtva mucha, med). V tomto prípade žiaci vytvárajú predpoklady k návrhom potravy, ktoré predložil učiteľ.

Pred overením navrhnutých druhov potravy je vhodné, aby učiteľ zrealizoval pozorovanie mravcov v  ich prirodzenom prostredí. Napr. môžu pozorovať, čo prinášajú mravce do mraveniska alebo či odtiaľ niečo odnášajú. Okrem toho sa môžu zamerať aj na stavbu mraveniska – z čoho pozostáva, čo na jeho stavbu mravce využili atď. Týmto spôsobom by učiteľ mohol so žiakmi preskúmať aj vzťah živočíchov a rastlín (čo využívajú mravce z  rastlín na stavbu mraveniska) a  žiaci zároveň môžu rozlíšiť, či to, čo mravce nesú do mraveniska, využijú na jeho stavbu alebo potravu.

Najprv žiaci zmapujú, čo mravce prirodzene nosia do mraveniska. Následne v blízkosti mraveniska (cca 1,5 m mimo „chodníka“ mravcov) uložia potravu, ktorú chcú preskúmať. Jednotlivé vzorky potravy by mali byť cca 20 – 30 cm od seba. V prípade, že by bol učiteľ časovo obmedzený, môžu im vzorky potravy umiestniť blízko ich chodníka. Žiaci budú následne sledovať, ktorú vzorku potravy mravce „zaznamenajú“ ako prvú, resp. ktorá bude pre nich najviac atraktívna. Svoje zistenia si zaznačia a porovnajú s predpokladmi. V prípade, že by žiaci nemohli pozorovať, ku ktorej vzorke prídu skôr, alebo ktorú sa pokúsia odniesť do mraveniska, tak vzorky, ktoré chcú skúmať, zhotovia väčšie – aby ich mravce nedokázali odniesť. Za pár hodín však môžu pozorovať, na ktorej vzorke sa nachádza najviac mravcov.

V triede učiteľ spolu so žiakmi porovná ich predpoklady so zisteniami.

V aktivite môže ďalej pokračovať tak, že úlohou žiakov bude popremýšľať, či sú mravce zaujímavou potravou pre iného živočícha. Opäť najskôr vytvoria predpoklady, ktoré si môžu overiť pomocou sekundárnych zdrojov. Po ich overení môžu na základe svojich zistení vytvoriť potravový reťazec.