Úloha 9:

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

  • prázdne obaly z rôznych potravín a nápojov (pozri pracovný list)

Postup:

Táto aktivita je zameraná na preskúmanie energetickej hodnoty potravín. Cieľom nie je vysvetľovať žiakom jednotlivé nutrienty, ale to, aby si žiaci uvedomili, že každá potravina nám poskytuje určité množstvo energie.

Na začiatku sa učiteľ žiakov spýta, odkiaľ človek berie energiu. Učiteľ následne so žiakmi diskutuje o  potrave a  prečo je pre nás dôležitá. Odpovede žiakov zapíše na tabuľu. Následne učiteľ žiakom ukáže obrázky rôznych potravín (napolitánky, syry, ovsené vločky, orechy, čokoládu atď.). Úlohou žiakov bude popremýšľať, ktorá potravina nám poskytne podľa nich najviac energie. Svoje predpoklady zapíšu do pracovného listu a následne ich spolu prekonzultujú. Po diskusii sa učiteľ spýta žiakov, ako by mohli zistiť, koľko energie získame z jednotlivých potravín. Žiaci svoje návrhy môžu prekonzultovať v skupine a následne aj navrhnúť (zapísať/zakresliť) postup, ako by svoje predpoklady mohli overiť.

Žiaci svoje návrhy odprezentujú a  ak je to možné, tak ich zrealizujú. Učiteľ by mal dohliadnuť na to, aby návrhy žiakov zisťovali presne to, čo chcú zistiť, rovnako by malo ísť o objektívne meranie. V prípade, ak by mali žiaci s týmto krokom problém, učiteľ im rozdá skúmané produkty (postačuje, ak im rozdá prázdne obaly). Vyzve ich, aby si obaly poriadne prezreli a pokúsili sa opäť navrhnúť spôsob overenia svojich predpokladov. Pozornosť žiakov upriamuje na tabuľku na obale, ktorá poskytuje informácie o výživovej hodnote. Zisťuje od žiakov, z akého dôvodu sa tieto údaje udávajú na obaly.

Každá takáto tabuľka obsahuje údaje o makroživinách a obsahu vitamínov. V tejto aktivite sa sústreďujú len na energetickú hodnotu potravín, ktorá je na obaloch uvedená v kJ a kcal. Je na učiteľovi, na ktorú hodnotu sa zamerajú (odporúčame kcal – menšie číselné hodnoty). Žiakov upozorní, že táto hodnota predstavuje 100 g potraviny. Pred zisťovaním hodnoty energie uvedených potravín je vhodné, aby si žiaci odvážili 100 g z každej potraviny. Tento krok je dôležitý z toho dôvodu, aby si žiaci uvedomili, aké množstvo jedla má uvedenú hodnotu energie. Cieľom aktivity je, aby si žiaci uvedomili, že každé jedlo nám poskytuje energiu, ktorú môžeme zistiť prostredníctvom obalov na potravinách..

Následne žiaci zaznamenajú energiu uvedenú na obaloch do jednoduchých grafov v pracovnom liste. Na základe nich potom usporiadajú potraviny podľa množstva energie, ktorú nám poskytujú a zistenia porovnajú s predpokladmi. Podobným spôsobom môžu postupovať aj s tekutinami. Žiaci môžu preskúmať, koľko energie má nesladená minerálna voda, ľadový čaj, kolový nápoj, džús atď. Cieľom je, aby si žiaci uvedomili, že človek získava energiu aj z rôznych nápojov, nie len z jedla.