Úloha 5.2

Pracovný list Workshop

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

pracovný list

Postup:

Žiaci by mali diskutovať v  skupine: „Ktoré predmety ste našli? Ktoré z  nich tvoria svetlo, pohyb alebo teplotu?“

Predmet Svetlo Pohyb TeplotaIné

Lampa

X

X

Auto

X (X, napríklad vetranie)

Klimatizácia

X

X

Sporák

X

X

Ventilátor

X

X

Chladnička

X X

X

Práčka

X

X

Sušička

X

X

Televízor

X

Poznámka: Pri niektorých predmetoch sa môžu žiaci pomýliť. Napríklad pohyb na monitore/v televízii môžu klasifikovať ako (pohybovú) energiu. Tu sa musí učiteľ rozhodnúť, či v diskusii takéto prípady vysvetlí alebo nie (otázky: Čo sa tam pohybuje? Je to „skutočný“ pohyb?) Takéto nedorozumenie neovplyvní, či žiaci porozumejú princípu prenosu energie z jednej formy na inú.

Záverečná diskusia v triede: Hlavné otázky: Prečo je z elektrickej energie niekedy svetlo a inokedy pohyb? Ak sa pojem „energia“ neobjaví spontánne: Ako ináč sa dá nazvať elektrický prúd/spotreba elektrického prúdu? (Deti pravdepodobne spomenú elektrinu aj energiu.) Ak sa pojem „energia“ v rozhovore objaví, vysvetlíme, že aj svetlo, pohyb a teplota (teplo) predstavujú energiu. Čo sa teda stalo s elektrickým prúdom? Mladším žiakom stačí „základná myšlienka“, napríklad to, že elektrický prúd sa v žiarovke premení na svetlo. Tretiaci či štvrtáci si môžu eventuálne dohľadať informácie, ako fungujú žiarovky a sporáky.

V dvoch krokoch vysvetlíme koncept premeny energie. Ako príklad pritom použijeme premenu elektrického prúdu na iné formy energie. Keďže tento typ premeny energie deti asi najlepšie poznajú, mali by všetci spomenúť aspoň niekoľko príkladov. V  rozhovore s triedou by potom mali všetci tomuto konceptu porozumieť.