Úloha 3: Usporadúvanie

Pracovný list Workshop

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

tematické okruhy môžeme vytlačiť a hárok rozstrihať na pásiky s jednotlivými okruhmi – tie potom slúžia ako mnemotechnická pomôcka (pozri „Pracovné listy a pomôcky“), papier a pero

Postup:

Zadanie úlohy znie nasledovne: Vo dvojiciach alebo skupinách si zvoľte jeden z tematických okruhov. Dokážete nazbierané pojmy týkajúce sa energie zaradiť k tejto téme? Ktoré z nazbieraných pojmov sa hodia k vašej téme?

Tematické okruhy:

 • Všetko o elektrickom prúde.
 • Čo sa premieňa na elektrický prúd.
 • Zodpovedné zaobchádzanie s energiou.
 • Premeny energie v tele/energia v potrave. (Odkiaľ máme my/zvieratá/rastliny/iné organizmy energiu?)
 • Načo potrebujeme my ľudia v tele energiu?
 • Čo v domácnosti sa nezaobíde bez energie?
 • Meranie energie/jednotky energie.
 • Aká energia sa vyskytuje v prírode?
 • Čo sú to obnoviteľné energie?
 • Čo zaťažuje životné prostredie?

Vyučujúci zvolí zo zoznamu tie tematické okruhy, ktoré zodpovedajú veku a vedomostiam žiakov. Hneď po zozbieraní (pracovné zadanie 2) skontrolujeme, či sú pokryté všetky tematické okruhy, alebo či pre niektoré tematické okruhy chýbajú príklady. Tomuto by sme sa mali vyhnúť najmä pri práci s mladšími žiakmi. Žiakov vyzveme, aby vytvorili dvojice alebo trojice. Zadáme úlohu.

Poznámka: Podľa toho, aké tematické okruhy zvolíme v pracovnom zadaní 3, môže byť nevyhnutné zmieniť aj koncept premeny energie. Nie je vylúčené, že tento koncept budeme musieť dopredu vysvetliť. Vhodné sú tu Úlohy 5 – 7 (eventuálne ich zaradíme na začiatok) a Úlohy 8 a 9 na záverečné prehĺbenie vedomostí.

Zoznam tematických okruhov a príklady (riešení):

 • Všetko o elektrickom prúde.
  – napr. elektrický prúd zo zásuvky...

 • Čo sa premieňa na elektrický prúd.
  – napr. elektrická energia z veternej energie, vody...

 • Zodpovedné zaobchádzanie s energiou.
  – napr. nenechať tiecť vodu pri umývaní zubov/vlasov, zásuvky s vypínačom, úsporné žiarovky, znížiť spotrebu elektriny...

 • Premeny energie v tele/energia v potrave. (Odkiaľ máme my/zvieratá/rastliny/iné organizmy energiu?)
  – napr. cukor, slnečné svetlo, energetické nápoje...

 • Načo potrebujeme my ľudia v tele energiu?
  – napr. šport, beh, státie, chôdza, myslenie, lezenie...

 • Čo v domácnosti sa nezaobíde bez energie?
  – napr. premena na svetlo, pohyb, teplotu...

 • Meranie energie/jednotky energie.
  – napr. joule, watt sekunda, kilowatthodina, 1 kilokalória (kcal) zodpovedá 1 000 kalóriám (cal)

 • Aká energia sa vyskytuje v prírode?
  – napr. blesky, slnko, vietor, oheň...
  – rastliny premieňajú Slnko na energiu

 • Čo sú to obnoviteľné energie?
  – patria k  nim bioenergia (biomasa), geotermálna energia, vodná energia, energia z mora, slnečná a veterná energia. Najdôležitejším zdrojom energie je Slnko.

 • Čo zaťažuje životné prostredie?
  – napr. spaľovanie ropy, zemného plynu a uhlia

Cieľom otázky je usporiadanie a kategorizácia informácií. Zvolený postup umožňuje reflexiu a  argumentáciu v  skupinkách. Keďže sú tematické okruhy na rôznych úrovniach, neumožňujú jednoznačnú kategorizáciu. Naschvál sme sa jej vyhli. Dosiahli sme tak rôzne stupne náročnosti. Slabším žiakom môžeme cielene prideliť jednoduchšie (konkrétnejšie) tematické okruhy, kým lepším žiakom môžeme zadať tematické okruhy vyžadujúce si viac vedomostí.