Úloha 7: Rolovanie jazyka rodinných príslušníkov 2

Pracovný list Workshop

Postup:

Líšite sa s rodinnými príslušníkmi v schopnosti zrolovať jazyk? Prediskutujte vo dvojici výsledky svojho pozorovania.

Na tomto zadaní môžu žiaci pracovať vo  dvojiciach alebo v  malých skupinách. Dĺžku diskusie môžeme meniť. Môžeme meniť aj veľkosť skupiniek. Deti môžu diskutovať buď v dvojiciach, alebo vo väčších, troj až päťčlenných skupinkách.

Cieľom úlohy je reflexia a diskusia doteraz získaných poznatkov.