Úloha 5: Znaky života

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • pracovný list 5

Postup:

Učiteľ zadá úlohu pre žiakov: Ešte raz si prezrite svoje tabuľky. Prečo ste niektoré veci zaradili medzi živé a niektoré medzi neživé? Čím sa vyznačujú živé tvory? Vymenuj aspoň jeden znak života.

Všetky živé tvory sú/majú/dokážu: [zápis žiakov]

Fáza 1: Žiaci pracujú na úlohe buď samostatne, alebo v  skupinách. Na záver o  svojich odpovediach diskutujú. Učiteľ výsledky zhrnie buď v priebehu diskusie, alebo na jej záver (zaznamenanie čiastkového výsledku). Závisí to od situácie v triede.

Fáza 2: Vyučujúci uvedie minimálne tri najdôležitejšie znaky života: Živé tvory:

rastú, vyvíjajú a menia sa,

rozmnožujú sa a dedia vlastnosti,

prijímajú energiu a menia ju, majú tvar,

v priebehu mnohých generácií sa prispôsobujú svojmu prostrediu.

Fáza 3: Žiaci porovnávajú tieto charakteristiky s vlastnými hypotézami.

Fáza 4: Žiaci porovnajú tieto znaky so svojimi tabuľkami. Platia tieto vlastnosti pre všetky tvory, ktoré tu uviedli

Cieľom aktivity je prehĺbenie výsledkov, ku ktorým žiaci dospeli, ich rozšírenie prostredníctvom charakteristík života, porovnanie vlastných hypotéz s inými informáciami.