Úloha 3: Druhy živých tvorov

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

eventuálne písomné zhrnutie kategórií

Postup:

Učiteľ zadá žiakom úlohu: Každý sa vymeňte s niekým so spolužiakov. Čo ste si poznamenali do tabuliek ako „živé“? Dokážete priradiť tieto tvory k jednotlivým skupinám? Nájdite pre každú skupinu pomenovanie a zapíšte ho do tabuľky.

Fáza 1: Práca v skupine, učiteľ si utvára prehľad, a ak je treba, žiakom pomáha.

Fáza 2: Skupiny žiakov prezentujú, ako rozdelili živé tvory. Učiteľ zaznačuje ich odpovede tak, aby na ne všetci dobre videli.

Vyučujúci komentuje jednotlivé rozdelenia žiakov. Neexistujú chybné odpovede. Každé rozdelenie, ktoré deti navrhnú, využijeme ako tému na rozhovor.

Príklady riešení, aké môžu žiaci navrhnúť: 

Rozdelenie veľké – malé: Aké obrovské a maličké rastliny poznáte? Aké obrovské a maličké zvieratá poznáte

Rozdelenie dokážu sa pohybovať – nedokážu sa pohybovať: Ktoré zvieratá sa dokážu samy pohybovať? Ktoré to nedokážu?

Rozdelenie páčia sa mi – nepáčia sa mi: Ktoré živé tvory sa vám páčia a prečo?

Rozdelenie rastú – nerastú. Ktoré zvieratá rastú? Ktoré nerastú? Ktoré rastliny rastú? Ktoré nerastú?

Fáza 3: Učiteľ predstaví vedeckú kategorizáciu (minimálne zvierat a rastlín). Túto kategorizáciu môže navyše rozdať aj písomne.

Riešenie:

Obrázok 88: Kategorizácia organizmov

Cieľom úlohy je reflexia príkladov zo života, ktoré žiaci poznajú, zmysluplná kategorizácia existujúcich poznatkov, znázornenie mnohorakosti života a rozdielností živých organizmov.

Zadanie úlohy je možné meniť nasledovne:

  • doplnková úloha pre rýchlych žiakov:
    – Deti môžu organizmy z ostatných skupín priradiť do zoznamu danej skupinky.
    – Môžu označiť organizmy v tabuľke podľa toho, do ktorej kategórie patria.
  • Prehĺbenie: Organizmy na zoznamoch jednotlivých skupiniek priradíme k vedeckým kategóriám.
  • Na základe vedeckých kategórií zbierame ďalšie príklady.