Úloha 2: Čo ešte poznáte?

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

pracovný list 2

Postup:

Vyzveme žiakov, aby si vzali ďalší pracovný list. Ak im nič nenapadá, môžeme spomenúť isté konkrétne prostredie, napr. ZOO, alebo pripomenúť nedávny školský výlet či situáciu, v ktorej boli v kontakte s rastlinami.

Cieľom úlohy je aktivovať vedomosti žiakov a zistiť ich stav. Reflexia známych príkladov zo života, posilnenie súvislosti so skutočnou skúsenosťou individuálneho dieťaťa.

Poznačte do tabuľky ešte viac príkladov, ktoré poznáte.
Živé

Neživé

Zadanie je možné rôzne meniť, napr.:

  • namiesto vypísania namaľovať;
  • namiesto voľného premýšľania:
    – dať deťom ďalší obrázok,
    – veci v triede a v škole;
  • nepracujú žiaci samostatne, ale žiaci pracujú v skupine.