Úloha 4: Živé alebo neživé?

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • špeciálne prípady živej a neživej prírody

Môžeme „špeciálne príklady“ triede ukázať. Zvýšime tak názornosť.

Postup:

Skupinové zadanie pre žiakov alebo rozhovor v triede: Preskúmajte nasledovné „špeciálne prípady“ a  rozhodnite sa, či sú živé alebo neživé. Pokúste sa priradiť ich k  jednotlivých vedeckým kategóriám.

  • Mucha
  • Kytica kvetov
  • Oheň
  • Jablko
  • Jadierko z jablka
  • Pomaranč
  • Plesnivý pomaranč (ak sme spomenuli aj huby)
  • Pes
  • Psík na baterky

Na hodine spomenieme, že niekedy nie je celkom jednoduché rozlíšiť, čo je živé a čo nie. Niekedy nám pri rozhodovaní pomôže priradenie k vedeckým kategóriám. V niektorých prípadoch však pochybnosti ostávajú. Cieľom tejto úlohy nemusí byť za každých okolností nájsť riešenie. Chceme skôr aktivovať poznatky žiakov a upevniť ich v diskusii. Uvedené „špeciálne prípady“ môžu byť živé aj neživé

Môžeme tu nadviazať skupinovou prácou alebo úlohu vypracujeme v rozhovore s celou triedou. Čím sú deti mladšie, tým vhodnejší je rozhovor s triedou. Cieľom úlohy je kritické pozorovanie/myslenie a diskusia o netypických príkladoch, prehĺbenie, reflexia a rozpoznanie hraníc definície života.

Pri výbere „špeciálnych prípadov“ zohľadňujeme čas, ktorý máme k dispozícií a triedu