Úloha 3: Jasnosť hviezd

Pracovný list

Pomôcky pre dvojice:

  • papier s obrysom obrazca

Popis:

Cieľom aktivity je oboznámiť žiakov s rôznou jasnosťou hviezd na oblohe.

Popis – jednotlivé časti výučby

Náplň práce

Čas

Potrebné
vybavenie
a pomôcky

Činnosť učiteľa

Činnosť žiakov

Úvod do témy −
motivácia
Čo je súhvezdie.

10 minút

blok na
zaznamenanie
poznatkov,
ceruzka

Popisuje súhvezdia,
ich význam pri
orientácii na oblohe.
Riadi a hodnotí
činnosť žiakov.

Formou skupinovej
práce odhadujú
význam súhvezdí.
Predlaboratórna
príprava

Rozdelenie
žiakov do skupín,
motivácia,
naformulovanie
cieľa, hodnotenie,
pracovný list.

10 minút

blok na
zaznamenanie
poznatkov,
ceruzka

Rozdelenie žiakov
do skupín, motivácia,
formuluje cieľ,
oboznámi žiakov
s hodnotením,
rozdá pracovné listy, kontroluje žiakov pri práci.

Ukážka súhvezdí,
vypĺňajú pracovný
list s úlohami,
spolupracujú
v skupine, dávajú
otázky učiteľovi.
Praktická
činnosť

Odhad jasnosti
hviezd.

15 minút

blok na
zaznamenanie
poznatkov,
ceruzka

Venuje sa žiakom.

Odhadujú jasnosť
hviezd na obrazci.

Vyhodnotenie
výučby

Zhrnutie, výhody
a nevýhody
súhvezdí,
prezentácia.

5 minút žiadne Riadený rozhovor so
žiakmi.
Nevýhody orientácie na oblohe pomocou
súhvezdí.

Popis aktivity:


(Poznámka:Táto aktivita nie je veľmi vhodná na školské vyučovanie, pretože je vhodné pri nej pozorovať nočnú oblohu, aj keď je možné aktivitu modifikovať aj do triedy.)

  1. Žiaci sa pokúsia na základe vlastného pozorovania porovnať jasnosť siedmich hviezd tvoriacich asterizmus Veľký voz (súčasť súhvezdia Veľkej medvedice). Hviezdu, ktorá sa bude žiakom javiť ako najjasnejšia, označia číslom 1. Druhú v poradí jasnosti označia číslom 2, atď. Najmenej jasná hviezda bude mať označenie 7. Čísla napíšu priamo k hviezdam do obrázka.
  2. So žiakmi je možné po realizácii úlohy diskutovať, či všetky vyznačené hviezdy sú samostatné hviezdy, 2. hviezda zľava je totiž v skutočnosti dvojhviezdou a obsahuje dve hviezdy – Alcor a Mizar.
  3. S obmedzením je možné určovanie jasnosti hviezd realizovať v  triede pomocou premietnutia hviezdnej oblohy pomocou počítačového planetária, napr. Stellarium.
Obrázok 86: Veľký voz