Úloha 2: Priestorový model súhvezdí

Pracovný list

Pomôcky pre dvojice:

  • polystyrén (či plastelína), špajdle, guľôčky rôznych farieb a  veľkostí, povrázok, dáta o hviezdach (poloha, vzdialenosť, spektrálna trieda – farba)

Popis:

Cieľom aktivity je oboznámiť žiakov s tým, že hviezdy daného súhvezdia spolu nijako nesúvisia a ich umiestnenie v súhvezdí je dané len miestom, odkiaľ ich pozorujeme.

Popis – jednotlivé časti výučby

Náplň práce

Čas

Potrebné
vybavenie
a pomôcky

Činnosť učiteľa

Činnosť žiakov

Úvod do témy −
motivácia
Čo je súhvezdie.

10 minút

blok na
zaznamenanie
poznatkov,
ceruzka

Popisuje súhvezdia,
ich význam pri
orientácii na oblohe.
Riadi a hodnotí
činnosť žiakov.

Formou skupinovej
práce odhadujú
význam súhvezdí.
Predlaboratórna
príprava

Rozdelenie
žiakov do skupín,
motivácia,
naformulovanie
cieľa, hodnotenie,
pracovný list.

10 minút

blok na
zaznamenanie
poznatkov,
ceruzka

Rozdelenie žiakov
do skupín, motivácia,
formuluje cieľ,
oboznámi žiakov
s hodnotením,
rozdá pracovné listy,
kontroluje žiakov pri práci.

Ukážka kresieb
súhvezdí, vypĺňajú
pracovný list
s úlohami,
spolupracujú
v skupine, dávajú
otázky učiteľovi.
Praktická
činnosť

Výroba modelu súhvezdia.

65 minút

blok na
zaznamenanie
poznatkov,
ceruzka

Venuje sa žiakom.

Tvoria model
súhvezdia podľa
tvaru súhvezdia
a vzdialeností
jednotlivých hviezd.

Vyhodnotenie
výučby

Zhrnutie, výhody
a nevýhody
súhvezdí,
prezentácia.

5 minút žiadne Riadený rozhovor so
žiakmi.
Nevýhody orientácie  na oblohe pomocou
súhvezdí.

Popis aktivity:

  1. Stručná informácia o súhvezdiach (10 minút), pomôcky: blok, ceruzka. Učiteľ informuje žiakov o súhvezdiach.

  2. Ukážka súhvezdí (Veľká medvedica – postačí časť Veľký voz, Orion, Kassiopeia) (10 minút), pomôcky: obrázky so  súhvezdím, vzdialenosti k  hviezdam (napr. Veľká medvedica, resp. postačí Veľký voz, Orion, Kassiopeia).

  3. Tvorba modelu súhvezdí (65 minút).
    Žiaci si vytvoria podložku z polystyrénu (alebo plastelíny) a podľa tabuľky do polystyrénu (alebo plastelíny) v správnych miestach zapichnú špajdle s korálikmi (koráliky upevnené ku špajdli napr. plastelínou). Žiaci pozorujú vytvorený model súhvezdí z rôznych smerov. Je možné vyrobiť aj vo väčšej skupine väčší model, napr. na záhrade školy.

  4. Rozhovor so žiakmi o modeli súhvezdí (5 minút).